• شماره موبایل باید با اعداد انگلیسی وارد شود.
  • نام و نام خانوادگی حتما با حروف فارسی درج شود